Nowy projekt!

Od czerwca rozpoczęliśmy realizację nowego projektu dofinansowanego ze środków UE.

Projekt i opracowanie innowacyjnych metod oceny stanu technicznego studni głębinowych przy wykorzystaniu wielosensorycznej głowicy pomiarowej oraz zaawansowanych algorytmów analizy danych i systemu ekspertowego.

Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W wyniku przeprowadzonej przez KOP oceny, projekt spełnił wszystkie kryteria zerojedynkowe i punktowe, tym samym projekt uzyskał ocenę pozytywną i został umieszczony na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania, przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 766/20 z dnia 28 maja 2020 r.

W koszyku:

close